Скраћенице

 

Скраћеница Пун назив Значење
ААМ Accepted Author Manuscript Прихваћени ауторски рукопис
A&HCI Arts & Humanities Citation Index Цитати индекс за уметности и хуманистичке науке
ARC Australian Research Council Аустралијски савет за истраживањe
ARWU Academic Ranking of World Universities Академско рангирање светских универзитета
ASCII American Standard Code for Information Interchange Амерички стандардни код за размену информација
BCI Book Citation Index Цитатни индекс књига
BSc Bachelor of Science Диплома из области природних наука
CC Creative Commons Creative Commons лиценце
COPE Committee on Publication Ethics Одбор за издавачку етику
CPCI Conference Proceedings Citation Index Цитатни индекс зборника са конференција
CPCI-S Conference Proceedings Citation Index-Science Цитатни индекс зборника са конференција – Природне науке
CPCI-SSH Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities Цитатни индекс зборника са конференција – Друштвене и хуманистичке науке
CSV Comma-Separated Values Вредности одвојене зарезима
DEL Department for Employment and Learning Одељење за запошљавање и учење
dpi Dots Per Inch Тачке по инчу
DELNI Department for Employment and Learning Northern Ireland Одељење за запошљавање и учење Северне Ирске
DEng Doctor of Engineering (higher doctorate degree) Доктор инжењерских наука (високо докторско звање/степен)
DOI Digital Object Identifier Дигитални индетификатор објекта
DRM Digital Rights Management Управљање дигиталним правима
DSc Doctor of Science (higher doctorate degree) Доктор наука (више докторско звање)
EAN European Article Numbering Европска нумерација артикала
EANA European Article Numbering Association Европска асоцијација за нумерацију артикала
EAN International Article Numbering Association International Међународно удружење за нумерацију артикала
e.g. exempli gratia на пример, нпр.
EiC Editor-in-Chief Главни уредник
EPS Encapsulated postScript Капсулирани постскрипт формат
EPUB Electronic Publication Електронска публикација
ERA Excellence in Research for Australia Изузетност за истраживања у Аустралији
etc. et cetera и друго, итд.
EU European Union Европска унија
FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia Фондација за науку и технологију
FTP File Transfer Protocol Протокол за пренос датотека
GS Google Scholar Гугл академик (сервис за претрагу научне и стручне литературе)
habil. Habilitation Хабилитација (највише академске квалификације)
HE Higher Education Високо образовање
HEFCE Higher Education Funding Council for England Савет за финансирање високог образовања за Енглеску
HEFCW Higher Education Funding Council for Wales Савет за финансирање високог образовања за Велс
HEI Higher Education Institution Установа за високо образовање
HSS Humanities and Social Sciences Хуманистичке и друштвене науке
HTML HyperText Markup Language Језик за означавање хипертекста
http Hypertext Transfer Protocol Протокол за пренос хипертекста
IDF International DOI Foundation Међународна DOI фондација
i.e. id est то јест, тј.
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers (Eye-trile-E) Институт инжењера електротехнике и електронике
IF Impact Factor Фактор утицајности
ILS Integrated Library System Интегрисани библиотечки систем
INPI Institut National de la Proprit Industrielle Национални институт за индустријску својину
IP Internet Protocol Интернет протокол
ISBN International Standard Book Number Међународни стандардни број књиге
ISI Institute for Scientific Information Институт за научне информације
ISO International Organization for Standardization Међународна организација за стандардизацију
ISSN International Standard Serial Number Међународни стандардни број серијске публикације
JCR Journal Citations Reports Извештаји о цитираности часописа
JII Journal Immediacy Index Индекс непосредности
KPI Key Performance Indicator Кључни индикатор учинка
LCCN Library of Congress Control Number Контролни број Конгресне библиотеке
LIS Library and Information Sciences Библиотечке и информационе науке
LTWA List of Title Word Abbreviations Списак скраћеница речи из наслова
MSc Master of Science Мастер
NIH National Institutes of Health Национални институт за здравље
NN nomen nescio непознати назив
NSF National Science Foundation Национална фондација за науку
OA Open Access Отворени приступ
ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science Онлајн речник за библиотечке и информационе науке
PhD Doctor of Philosophy Доктор филозофије
PJA Published Journal Article Објављени чланак у часопису
pt Point (smallest unit in typography) Тачка (најмања јединица у типографији)
QS Quacquarelli Symonds Британска компанија, основана 1990, која се бави образовањем и студирањем у иностранству, као и прављењем ранг-листе светских универзитета
REA Research Assessment Exercise Поступак оцењивања истраживања
REF Research Excellence Framework Оквир истраживачке изузетности
R&D Research & Development Истраживање и развој
SBN Standard Book Numbering Међународни стандардни број књиге
SBNA Standard Book Numbering Agency Агенција за додељивање стандардног броја књиге
SCI Science Citation Index Цитатни индекс за природне, биомедицинске и техничке науке
SCI-E Science Citation Index Expanded Цитатни индекс за природне, биомедицинске и техничке науке – Проширена верзија
SFC Scottish Funding Council Шкотски савет за финансирањe
SI International System of Unit Међународни систем јединица
SJR SCImago Journal Rankings SCImago рангирање часописа
SNIP Source Normalized Impact per Paper Нормирана утицајност часописа по чланку
SSCI Social Sciences Citation Index Цитатни индекс за друштвене науке
STM Science, Technology and Medicine Наука, технологија и медицина
TC Technical Committee Одбор за техничке науке
THE Times Higher Education Водећи британски недељник из области високог образовања
TIFF Tagged Image File Format Формат датотеке означених слика
UCC Uniform Code Council Савет за униформно кодирање
URL Uniform Resource Locator Униформни локатор ресурса
US United States Сједињене Америчке Државе
VPN Virtual Private Network Виртуелна приватна мрежа
WoK Web of Knowledge Индексна база података Web of Knowledge
WoS Web of Science Индексна база података Web of Science
WWW World Wide Web Светска мрежа
XML Extensible Markup Language Прошириви (мета)језик за означавање текстуалних докумената