Индекс

А

Агенција за додељивање стандардног броја књиге
Академска звања
Академско образовање
Article Influence Score
Аустралијски савет за истраживања
Ауторство

Б

Бар-код
Библиографска и цитатна база података
Библиографски подаци
Библиометрија
Библиометријска методологија
Билтен, види сива литература
Број (каталошког ) листића Конгресне библиотеке, види Контролни број Конгресне библиотеке
Брошура

В

Веб објекат, види сива литература
Вебометрија
Вештине
     когнитивне
     техничке
Високо цитирани истраживач
     предности
     h-индекс

Г

Google
Google претрага, види Google
Google Scholar
     метрика
     моја цитирања
     обавештења
     подешавања
Грејлит (Greylit), види сива литература

Д

Derwent innovations index
Дигитални идентификатор објекта (Идентификатор дигиталног објекта)
     агенција за регистрацију
     центар за податаке
     чланарина
Докторски рад
Документација, види сива литература
Друштвене науке [1], [2], [3]

Е

Е-књига
Евалуативна библиометрија, види библиометријска методологија
Европска нумерација артикала
Eigenfactor
Електронски часопис
Ембарго
Емпиријске науке
Енциклопедија, види референсна публикација
Erratum

З

Зборници радова
Зборници, види сива литература

И

i10-индекс
Извештај са конференције
Извештај, види сива литература
Извештаји цитираности часописа (Journal Citations Reports – JCR[1], [2], [3]
Изузетност за истраживање у Аустралији
Индекс непосредности
Индекс цитираности (Цитатни индекс)
Индекс цитираности књига
Index Chemicus
Индивидуални докторски програм
Институт за научне информације
Интернет [1], [2], [3]
Информатор, види сива литература
Информетрија
Истовремено слање рукописа у више часописа
Истраживачки рад
Истраживачки чланак, види истраживачки рад

Ј

Јединице из извора
Јединице мере, види јединице
Јединице
Једначине

К

Киберметрија
Комерцијалне издавачке куће [1], [2]
Континуирано објављивање
Контролни број Конгресне библиотеке
Конференције
Конференцијски апстракт, види сива литература
Креативност
     социоекономски и лични фактори
     фактори радног окружења
Критички преглед литературе, види прегледни чланак
Критички преглед, види прегледни чланак

Л

Лифлет, види сива литература
Луксембуршка конвенција

М

Магазин
     популарни
MARC стандарди
Међународна организација за стандардизацију
Међународни стандардни број књиге
     елемент за ознаку префикса
     елемент за ознаку публикације
     елемент за ознаку регистарске групе
     елемент за ознаку регистранта
     контролна цифра
Међународни стандардни број серијске публикације
     контролна цифра
Међународни утицаји
Методологија стручне рецензије
Методологије за процену истраживања
Модел цитираности
Монографија
Мултидисциплинарно истраживање

Н

Наукометрија
Научни часопис
Нетометрија
Нешаблонско размишљање
Новости из области индустрије
Нормирана утицајност часописа по чланку, види SNIP

o

Објављивање књига
Објављивање часописа
Објављуј или нестани (Publish or perish)
Одељење за запошљавање и учење Северне Ирске
Оквир истраживачке изузетности
Онлајн речник за библиотечке и информационе науке
Online first
OnlineOpen
Open Choice
Оригинални научни рад, види истраживачки чланак
Оригинални рад, види истраживачки чланак
Осврт
Отворени приступ
     зелени
     златни
     изузеци
     libre
     платинасти
     репозиторијум
     спонзорисани
     часопис

П

Патент [1], [2]
Периодика [1], [2], [3]
Пирамида публикација [1], [2]
Писмо уреднику
Писмо, види претходно саопштење
Плагијаризам
Повезивање
Поглавље књиге
Полуживот цитата (Journal Cited Half-Life)
Пословни модели објављивања публикација
временски оквир [1], [2], [3]
     етика
     критика
     непрофитна основа
     приход
     пробни отисак страница
     стратегије
     трошкови (слања рада)
     трошкови објављивања публикације
     трошкови
Postprint
Поступак процене истраживања
Прегледни чланак
Предговор
Предметни регистар
Preprint [1], [2]
Претплате
Претходно саопштење
Префикс, види дигитални идентификатор објекта
Приказ књиге
Природне науке
Природне науке, технологија и медицина
Приручник
Приручник, види сива литература
Приступ „одоздо-нагоре“ (од дна ка врху)
Пропратно писмо

Р

Рангирање универзитета
Ревизија
Редундантна (излишна) публикација
Референсни рад
Реч гостујућег уредника, види реч уредника
Реч уредника [1], [2]
Рукопис
     апстракт
     аутори
     кључне речи
     методологија
     наслов
     резултати и дискусија
     увод

С

Савет за финансијску помоћ високог образовања за Велс
Савет за финансијску помоћ високог образовања за Енглеску
Савремене хемијске реакције
Самоцитирање
Серијска публикација
Сива литература
     билтен
     веб објекат
     документација
     зборник
     извештај
     информатор
     конференцијски апстракт
     лифлет
     патент
     приручник
     стандард
     теза
     техничка спецификација
Систем „аутор плаћа“
Систем „претплатник плаћа“
Скраћенице [1], [2]
Слике
SNIP (Source Normalized Impact per Paper)
Стандардни, види сива литература
Структурирани докторски програм
Стручна књига
Стручна рецензија која у обзир узима и библиометријске показатеље
Стручна рецензија
     временски оквир
     double-blindрецензија
     историја
     отворена стручна рецензија
     single-blindрецензија
     склоности
Стручни прилог
Science Direct
SCImago     рангирање часописа
SciVerse Scopus, види Scopus
Scopus
Сукоб интереса
Суфикс, види Дигитални идентификатор објекта

Т

Теза, види сива литература
Тезе
Тематски зборник
Техничка спецификација, види сива литература
Тимски рад
Tollприступ литератури
Томсон Ројтерс (Thomson Reuters)
Трошкови, види Објављивање

У

Уметности
Упутства за ауторе
Уџбеник

Ф

Фабриковање података
Фактор утицајности
     дефиниција
     критика
     петогодишњи
     предности
Фалсификовање података
Фондација за науку и технологију
Формалне науке
Форматирање текста

Х

Хемијски елементи
Хиршов индекс, види h-индекс
Хуманистичке и друштвене науке
Хуманистичке науке [1], [2]

Ц

Цитатни индекс за друштвене науке
Цитатни индекс за природне, биомедицинске и техничке науке – проширена верзија
Цитатни индекс за природне, биомедицинске и техничке науке [1], [2], [3]
Цитатни индекс за уметности и хуманистичке науке (Arts & Humanities Citation Index)
Цитатни индекс зборника са конференција (Conference Proceedings Citation Index)
     друштвене и хуманистичке науке
     природне науке
Цитирања
     базична
     очекивана

Ч

Часопис
     архивски
     научни
Часописологија
Чланци у штампи [1], [2]
Шкотски савет за финансирање
Шпрингерова кратка издања, види брошура

W

Web of Knowledge [1], [2]
     структура
Web of Science