Импресум

Андреас Екснер
Увод у објављивање научних публикација
Претходна искуства, концепти, стратегије

Издавач
Центар за промоцију науке
Краља Петра 46, Београд


Наслов оригинала
Andreas Öchsner
Introduction to Scientific Publishing
Backgrounds, Concepts, Strategies

Copyright © The Author(s) 2013
published by Springer Berlin Heidelberg which is part of
Springer Nature All Rights Reserved by the Publisher

Copyright © за српско издање: Центар за промоцију науке 2016.

Илустрације, табеле и фотографије објављене
у овом издању не могу се користити у друге
сврхе без прибављања сагласности издавача
оргиналног издања (Springer).


За издавача
Немања Ђорђевић, директор

Уредник
Иван Умељић

Превод
Магдалена Костић

Рецензија превода
др Невена Буђевац
Татјана Тимотијевић

Стручна редакција превода
Милица Шевкушић

Графичка подршка
Моника Ланг

Лектура и коректура
Ивана Смоловић

Веб развој
Милош Мићић

Веб подршка
Петар Пањковић
Тијана Марковић

Београд, децембар 2016.